O nas

Pet nevladnih organizacij se je združilo in ustanovilo Mrežo STANOVANJA ZA VSE. Naša namera je spodbuditi sistemsko ureditev stanovanjskega področja v Sloveniji; raziskali bomo obstoječe stanje in razvijali primerne alternativne modele stanovanjske preskrbe, obenem bomo s povezovanjem ključnih akterjev, zagovorništvom in komuniciranjem stanovanjsko vprašanje postavili v središče javne razprave.

IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora

IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora je nevladna raziskovalna in razvojna organizacija. Raziskujemo stanovanjsko preskrbo in stanovanjske politike, razvijamo alternativne stanovanjske modele, se povezujemo z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami in smo aktivni na področju zagovorništva.

Aktivno sodelujemo pri ustanavljanju prve najemne stanovanjske zadruge v Sloveniji Zadrugator, kjer nudimo predvsem strokovno podporo pri prenosu dobrih praks iz tujine ter povezovanju z mednarodnimi akterji. Ob enem razvijamo model stanovanjske zadruge za Slovenijo in se zavzemamo za sistemsko ureditev stanovanjskega zadružništva, da bi stanovanjske zadruge postale pomembno dopolnilo javni stanovanjski preskrbi pri zagotavljanju dostopnih in dostojnih najemnih stanovanj.

Leta 2018 smo dali pobudo za mednarodno mrežo alternativnih stanovanjskih iniciativ iz srednje in vzhodne Evrope – MOBA, katere cilj je izmenjava znanj in oblikovanje podpornih mehanizmov, vključno z instrumenti financiranja, za ustanavljanje dostopnih in nešpekulativnih skupnostnih stanovanjskih projektov v tem delu Evrope.

spletna stran // e-pošta // facebook // youtube

IPoP - Inštitut za politike prostora

IPoP – Inštitut za politike prostora je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2006.  S strokovno podporo, povezovanjem različnih akterjev in uvajanjem inovativnih prostorskih praks podpiramo skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora. IPoP je od 2009 del programa URBACT, vseevropskega programa, ki s povezovanjem, izmenjavo znanja in krepitvijo zmogljivosti omogoča mestom sodelovanje pri razvoju novih in trajnostnih rešitev za glavne urbane izzive. Od leta 2008 je registriran kot raziskovalna organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Od 2014 ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu varstva okolja, od leta 2019 pa tudi na področju urejanja prostora.

Z vprašanji stanovanjske politike se IPoP ukvarja že vrsto let.  Skozi svoje delovanje opozarja na prostorsko in družbeno dimenzijo stanovanjske problematike. IPoP je bil ustanovni član Delovne skupine za stanovanjsko politiko v okviru Mreže za prostor, ki je med leti 2012 in 2019 pomembno dvignila pomen stanovanjske politike pri nas. Med drugim je Mreža za prostor aktivno sodelovala in povezovala akterje skozi dolg proces priprave Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025.

spletna stran // e-pošta // facebook // twitter // youtube

PiNA

Društvo PiNA že več kot dvajset let spodbuja družbeno odgovorne prakse in krepi kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpira prostor za srečevanje, informiranje, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov.

PiNA se že vrsto let v sklopu različnih projektov srečuje z vprašajem stanovanjske problematike. Kot organizacija, ki deluje na področju družbenega razvoja, meni, da brez kakovostne, skupnostne in trajnostne stanovanjske politike bomo kot družba izredno težko napredovali. Verjame, da lahko le s povezovanjem raznolikih in dokazano uspešnih organizacij na tem področju dosežemo znatne spremembe.

PiNA bo svoje izkušnje in kompetenten kader namenila predvsem za razvoj ter implementacijo inovativnih participativnih procesov in komunikacijskih aktivnosti. Pretekle učinkovite participativne metode in uporabljena komunikacijska orodja omogočajo neposreden vpliv na ciljne javnosti. Te kompetence bodo uporabljene za sistematičen razvoj področja stanovanjske oskrbe.

spletna stran // e-pošta // facebook // instagram // youtube

Zavod PIP

Zavod PIP je pravna pisarna, snovalec projektov in razvijalec skupnosti. S svojim delom in ozaveščanjem javnosti ter nevladnih organizacij krepi civilni dialog in spodbuja participacijo v družbi.

Zavod PIP kot regionalno stičišče NVO s spodbujanjem partnerstva z lokalnimi nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki (lokalnimi razvojnimi partnerstvi, občinami, razvojnimi agencijami, univerzo, podjetniškimi inkubatorji, mediji …), ki izkazujejo razvojni potencial, rešuje nenaslovljene potrebe v lokalnem okolju, krepi organizacijske in strokovne zmogljivosti NVO ter njihovo usposobljenost za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter zagotavlja večjo vlogo NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih javnih politik. Z izvajanjem zagovorniških kampanj krepi nevladne organizacije, da lahko bolj kvalitetno in učinkovito zagovarjajo interese skupnosti.

Zavod PIP je tako v sodelovanju z drugimi podpornimi organizacijami pomagal v Mariboru vzpostaviti razvojni center za socialno podjetništvo. Zavod je bil leta 2015 je zaradi kvalitetnega dela v poročilu Evropski komisiji razglašen kot primer dobre prakse zagotavljanja podpore NVO.

spletna stran // e-pošta // facebook // youtube

Avanta Largo

Avanta Largo je interdicsiplinarni studio za ustvarjalno komuniciranje v javnem prostoru na področju družbe, kulture in izobraževanja. Samostojno ali skupaj s partnerskimi organizacijami naslavljamo teme in zamisli, ki si zaslužijo pozornost kot so npr. družbena odgovornost, skupno bivanje, človekove pravice, enakopravnost ipd.

V Avanti Largo prepletamo prakso komuniciranja in oblikovanja s socialno psihologijo, kritično teorijo in ekonomijo daru na eni strani ter poezijo in umetnostjo na drugi. Svoje delo razumemo dialoško in borbeno – kot taktično, strateško in obenem veselo igro z besedami, podobami, mediji, urbanim prostorom in časom. Zavestno si prizadevamo za odmik od spektakelske podobe k domišljiji in poeziji.

Delujemo v nevladnem sektorju v polju socialnega podjetništva, zadrug, zagonskih podjetij in aktivističnih iniciativ, pri čemer aktivno promoviramo sodelovanje med različnimi družbenimi protagonisti kot so kultura, politika, mediji in civilna družba.

spletna stran // e-pošta