Storitve

Mreža Stanovanja za vse ponuja izobraževanja in svetovanja za uspešno naslavljanje stanovanjske preskrbe: (1) snovanje trajnostnih oblik stanovanjske preskrbe, (2) vključujoče upravljanje stanovanjske preskrbe in (3) učinkovito in vključujoče komuniciranje z občani. 

Izobraževanja

Pripravljena izobraževanja so namenjena občinskim sodelavcem, ki delujejo na stanovanjskem področju. Na podlagi želj naročnika, lahko izobraževanje po dogovoru izvedemo v živo ali preko spleta ter prilagodimo njihovo vsebino.

Skupnostna stanovanjska preskrba - stanovanjske zadruge in skupnostnostni zemljiški skladi

Trajanje: 4 šolske ure

Izvajalec: IŠSP

Namen: Udeležence seznaniti z dobrimi praksami trajnostne stanovanjske preskrbe, ki temeljijo na odgovornem upravljanju javnih zemljišč ter skupnostnih oblikah bivanja, s poudarkom na skupnostnih zemljiških skladih in stanovanjskih zadrugah. Skupaj z udeleženci ugotavljati, kako identificirati ustrezne oblike in mehanizme za njihovo okolje ter kako najbolje zastaviti uvodne korake razvoja trajnostnih modelov skupnostne stanovanjske preskrbe v njihovem kraju.

Vključujoče upravljanje stanovanjske preskrbe

Trajanje: 4 šolske ure

Izvajalec: PiNA

Namen: Udeležence seznaniti s pomenom in izzivi vključevanja javnosti v procese odločanja na lokalni ravni ter prikazati teoretične okvire in konkretne primere metod vključevanja občanov na področju stanovanjske preskrbe in širše. Udeleženci bodo med drugim spoznali tudi, kdaj proces odločanja pravzaprav ni participativen, čeprav se za takega razglaša,  v katerih primerih dobimo napačne rezultate ter kako to preprečiti. 

Učinkovito in vključujoče komuniciranje z občani

Trajanje: 4 šolske ure

Izvajalec: Avanta Largo

Namen: Udeležence spoznati z načeli in praksami uspešnega komuniciranja ter fazami snovanja in realizacije odmevnih kampanj. Izobraževanje bo teoretično in aplikativno, prepleteno bo z navdihujočimi primeri, ki bodo razpirali razmišljanje in imaginacijo o učinkovitih komunikacijskih pristopih in kanalih za pridobivanje široke podpore za uresničevanje občinskih vizij in posameznih projektov.

Svetovanja

Mreža Stanovanja za vse želi prisluhniti potrebam občin in drugim akterjem, ki se ukvarjajo s stanovanjsko preskrbo. Z namenom, da bi skupaj prišli do najboljših rešitev, smo na voljo pri naslavljanju specifičnih izzivov. Organizacije, ki smo del mreže, razpolagamo z raznolikim naborom znanj s področja stanovanjske preskrbe. Nudimo pomoč pri:

  • raziskovanju in analizi stanovanjskega stanja, 
  • oblikovanju stanovanjskih strategij in programov, 
  • razvoju in implementaciji inovativnih oblik stanovanjske preskrbe, 
  • pravnem svetovanju za ustanovitev in upravljanje stanovanjskih zadrug, 
  • pomagamo pri vključevanju javnosti v procese odločanja
  • ter iščemo in razvijamo učinkovite rešitve za konkretne komunikacijske izzive, s katerimi se srečujejo posamezne občine  

Raziskovanje in analiza stanovanjskega stanja 

Izvajalec: IŠSP in IPoP

Da bi sprejemali ustrezne ukrepe, ki bodo prispevali k trajnostnim rešitvam, z občinami, sodelujemo pri razvoju in izvedbi raziskav (analize prostorskih aktov, statističnih podatkov, izvedbe anket in intervjujev, itd.) in pripravi študij stanovanjskega stanja ter potreb in potencialov na stanovanjskem področju.

Priprava trajnostne stanovanjske strategije in/ali programa 

Izvajalec: IŠSP in IPoP

Občinam pomagamo pri oblikovanju stanovanjskih strategij in programov, ki so zastavljeni trajnostno in odgovarjajo na potrebe prebivalcev in ostalih deležnikov lokalnega okolja ter gradijo na aktivaciji najrazličnejših virov za zagotavljanje primerne in dostopne stanovanjske preskrbe za različne skupine prebivalcev. 

Implementacija inovativnih oblik stanovanjske preskrbe

Izvajalec: IŠSP
Ponujamo svetovanje pri razvoju in implementaciji inovativnih oblik stanovanjske preskrbe, kot so stanovanjske zadruge, sobivanje ipd. Skupaj z lokalno skupnostjo razvijemo model stanovanjskega projekta (finančni, pravni, upravljavsko-organizacijski) in stanovanjske prostore (participativna arhitektura), ki so prilagojeni lokalnim potrebam in značilnostim.

Pravno svetovanje pri ustanovitvi in upravljanju stanovanjske zadruge

Izvajalec: PiP

Interesentom, ki se zanimajo za vzpostavitev stanovanjske zadruge nudimo pravno svetovanje v zvezi s postopkom ustanovitve zadruge, pomoč pri pripravi in sprejemu statuta, pomoč in svetovanje pri pripravi ostalih obveznih aktov po Zakonu o socialnem podjetništvu in Zakonu o zadrugah. 

Vključevanje javnosti v procese odločanja

Izvajalec: PiNA

Občinskim uradnikom ponujamo možnost za reševanje stanovanjske politike na lokalni ravni z izpeljavo participativnih procesov pri načrtovanju in upravljanju stanovanjske preskrbe in bivanja. Težimo k spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij ob upoštevanju notranjih razvojnih potencialov in zmogljivosti.

Svetovanje na konkretnih komunikacijskih projektih znotraj posameznih občin

Izvajalec: Avanta Largo

Dobro komuniciranje ima moč, da pridobi podporo, oblikuje mnenja, stališča in politične preference. V sklopu poglobljenih in na posamezne problematike usmerjenih svetovanj, skupaj iščemo učinkovite kratkoročne in dolgoročne  komunikacijske strategije, poti in kanale ter izvajamo namenske kampanje.