Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki

Razlogi za občinsko načrtovanje stanovanj

Dolgoletno politično zapostavljanje stanovanjskega področja je privedlo do vseslovenske stanovanjske krize. To krizo občutimo v različnih občinah različno, a dejstvo je, da ostajajo kakovostna stanovanja za vse več prebivalcev nedostopna. Čeprav so za uspešno celovito reševanje stanovanjske problematike ključni sistemski ukrepi na državni ravni – te že nestrpno pričakujemo in si zanje močno prizadevamo – je potrebno, da tudi občine in lokalni akterji aktivno pristopimo k iskanju boljših odgovorov na stanovanjske stiske občanov.

Graf koliko so se spremenili deleži porabe posameznih kategorij stroškov gospodinjstev v letih 2005 – 2015 ter 1995 in 2015. Podatki veljajo za vse prihodkovne skupine v državah OECD. Vir: Building for a better tomorrow: Policies to make housing more affordable, OECD, 2021

Občinske stanovanjske strategije

Občinska stanovanjska politika je strateški dokument, s katerim si občina začrta smer razvoja na stanovanjskem področju. Povezana je s številnimi drugimi področji občinskih politik in vsakdanjega življenja prebivalcev, npr. gospodarski in demografski razvoj kraja, hkrati pa v duhu slovenske ustave izboljša možnosti, da ljudje pridejo do primernega stanovanja, kar pa je eno ključnih vprašanj tega časa. Stanovanjska strategija je zato ena najpomembnejših občinskih strategij.

Področja stanovanjske politike. Vir: Policy Guidelines for Affordable Housing in European Cities, 2018

Z razvijanjem lokalne stanovanjske politike lahko občina analizira trenutno stanje, s čimer oceni primanjkljaj, potrebe lokalnega prebivalstva in svoje zmožnosti. Tako se lahko primerno odzove in si začrta pot, s katero bo zagotavljala ustrezne pogoje in dostopnost do stanovanj za vse in oblikuje cilje za trajno reševanje stanovanjskega problema, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja ter skrb za socialno šibkejše družbene skupine in zmanjševanje brezdomstva.

Z učinkovito in trajnostno naravnano stanovanjsko politiko lahko občina poskrbi za zadrževanje lokalnega prebivalstva v skupnosti in za priseljevanje novih. Občina lahko s tem pokaže tudi svojo namero povečanja stanovanjskega fonda s cenovno dostopnimi najemnimi stanovanji ter ohranjanje in obnovo obstoječega fonda. S stanovanjsko strategijo lahko občina pokaže svojo okoljsko naravnanost s stremenjem k energetski prenovi obstoječih stavb in trajnostni gradnji.

Koristi stanovanjske strategije. Kaj lahko stori občina?

Uspešna stanovanjska politika v svoje središče postavlja potrebe prebivastva, jih dobro razume in se nanje ustrezno odziva. Poskrbeti naj za socialno vključenost in dobro kvaliteto življenja. Ustvarja lahko pogoje za zadrževanje prebivalcev v občini in za priseljevanje novih, pogoje za lažje ustvarjanje družine in skupnosti, reševanje stanovanjskega problema v času študija in po njem ter pogoje za dostojno in kvalitetno bivanje ranljivih skupin in starejših prebivalcev v lokalni skupnosti.

Z ustreznim načrtovanjem lahko občina dovolj zgodaj pristopi k zagotavljanju pogojev za stanovanjsko gradnjo ter zagotavlja sredstva za ohranjanje in obnovo obstoječega stanovanjskega fonda. Poskrbeti lahko za pridobitev ali zadržanje zemljišč, primernih za gradnjo javno najemnih in drugih dostopnih stanovanjskih projektov. Javno najemna stanovanja mora občina razumeti kot del socialne infrastrukture. S pripravo lokalne stanovanjske politike si občina zagotovi dobro podlago za pristop k drugim deležnikom na stanovanjskem področju, s katerimi lahko načrtujejo skupne stanovanjske projekte in dajo ustrezen impulz zunanjim investitorjem, saj saj ima tako občina jasno začrtano pot v katero smer želi voditi razvoj.

Odgovori v anketi o stanovanjskem položaju v Občini Bohinj. Vir: Stanovanjska strategija Občine Bohinj.

Občine lahko prepoznajo tudi želje in potrebe po razvoju in vzpostavitvi nekaterih alternativnih oblik bivanja, kot so na primer stanovanjske zadruge. Osnovni temelj zadrug je spoznanje posameznikov, da z združevanjem in sodelovanjem lažje zadovoljijo svoje potrebe. Občine lahko z različnimi spodbudami (zagotavljanje stavbnih zemljišč, možnost dolgoročnega in ugodnega najema zemljišča, oprostitev komunalnega prispevka ipd.) dopolnijo svoj stanovanjski primanjkljaj in podpirajo razvoj stanovanjskih oblik, ki nudijo visoko kakovost bivanja.

Pri tem je pomembno, da se strateško načrtovanje stanovanjskega področja naslanja na ostale strateške dokumente občine in jih nadgrajuje, služi pa lahko tudi kot podlaga za pripravo novih dokumentov, odlokov, ipd. Vzpostavi se tudi monitoring stanovanjskega področja, s čimer se lažje odziva in prilagaja na družbene, gospodarske in druge spremembe v lokalni skupnosti.

Komu stanovanjska strategija koristi?

Lokalna stanovanjska politika naj zajema čim širši spekter prebivalstva. Pri tem so nekatere skupine prebivalstva stanovanjsko bolj ogrožene in potrebujejo od občine dodatno podporo. Gre predvsem za socialno ogrožene skupine in brezdomne osebe v lokalni skupnosti. Ob tem je pomembno posebno pozornost namenjati mladim in mladim družinam, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski problem in starejšim, ki potrebujejo podporo pri oskrbi in zagotavljanju kakovostnega bivanja v tretjem življenjskem obdobju. Stanovanjska politika naj s svojimi cilji in ukrepo naslavljanja tudi stanovanjske probleme srednjega razreda (prekarne oblike dela, ipd.) in naj na načrtovanje stanovanjskega razvoja v občini gleda celostno, z združevanjem skupin z različnimi prihodki in ustvarjanjem sožitij v lokalni skupnosti, da se prepreči segregacija oziroma družbena odrinjenost.

Povzetek analize stanovanjskega področja. Vir: Stanovanjska strategija Občine Bohinj.

Kako se lotiti priprave stanovanjske strategije?

Za oblikovanje uspešne stanovanjske politike mora občina dobro poznati razmere na stanovanjskem področju, potrebe prebivalcev in razumeti, kako dokument dopolnjuje vizijo in strateške usmeritve občine. Z analizo stanja lahko občina oceni primanjkljaj na stanovanjskem področju in kakšno je njegovo stanje, razišče potrebe lokalnega prebivalstva in svoje zmožnosti za izvajanje ukrepov. Slovenske občine se ponavadi odločijo za oblikovanje stanovanjskega programa, ki je bolj operativne narave ali za pripravo stanovanjske strategije, ki vključuje strateške usmeritve občine na stanovanjskem področju, cilje in nabor ukrepov, lahko tudi akcijski in finančni načrt.

Povzetek akcijskega načrta Stanovanjske strategije Občine Bohinj

Koraki priprave občinske stanovanjske strategije ali programa

  1. Izhodišča (način stanovanjske preskrbe na občinski ravni, primeri dobrih praks)
  2. Analiza obstoječega stanja (demografska, stanovanjska in prostorska analiza, analiza zemljišč, cen nepremičnin in stavb)
  3. Preverjanje potreb po stanovanjih (pregled potreb občanov, dosegljivost cen za občane, ocena stanovanjskega primanjkljaja in potreb v domovih za starejše)
  4. Oblikovanje ciljev in ukrepov za izboljšanje stanovanjskega področja (oblikovanje scenarijev, vizije, postavitev ciljev, priprava akcijskega načrta s finančnim okvirjem). Izvedba delavnic in javnih razprav, ki podpirajo oblikovanje ciljev in ukrepov.
  5. Predstavitev in potrditev dokumenta na sejah komisij in na občinskem svetu.
  6. Priprava in izvedba in prilagajanje ukrepov
  7. Monitoring učinkov izvedenih ukrepov ali spremenjenih okoliščin.
  8. Novelacija stanovanjske strategije.

Pri oblikovanju strategije je pomembno, da se o pomembnih korakih komunicira tudi s splošno javnostjo in deležniki ter da se jih vključi že v fazi pridobivanja podatkov, kot tudi kasneje pri oblikovanje ciljev in ukrepov.